background

Huurvoorwaarden Forward events, Sound & Light Rentals

Huurvoorwaarden Forward events

 • 1. De verhuurder is Forward Events.
 • 2. De huurder is de aan de ommezijde vermelde persoon.
 • 3a. De huur wordt per gebruikte dag berekend.
 • 3b. Bij huur van geluids-, rook- en lichtapparatuur kan afhankelijk van het gehuurde een borgsom gevraagd worden.
 • 4.Bij overschrijding van de huurtermijn worden de overschreden dagen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Verlenging van de huurovereenkomst moet telefonisch, of schriftelijk gebeuren. Dit moet voor de afloopdatum van het verhuur contract.
 • 5. De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurperiode ontstaat aan apparatuur of materiaal ten gevolge van : a) ondeskundig gebruik, zulks ter beoordeling van de verhuurder dan wel een door de verhuurder aangewezen deskundige; b) veroorzaakte beschadiging of vernieling van apparatuur of materialen evenals het verloren gaan van gehuurde apparatuur of materialen of onderdelen daarvan; c) diefstal of verduistering. In geval van a, b of c zal de huurder aan de verhuurder verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschaf kosten van vervangende apparatuur of materialen en de kosten van vervanging of herstel van deze apparatuur.
 • 6. De huurder verklaart bekend te zijn en om te kunnen gaan met alle gehuurde apparatuur en materialen.
 • 7. Het ophalen en terugbrengen van apparatuur en materialen geschiedt altijd door de aan de ommezijde vermelde contactpersoon, tenzij anders overeengekomen.
 • 8. Het vastgestelde huurbedrag dient bij het afhalen te worden voldaan, tenzij anders overeen­gekomen met de verhuurder.
 • 9. Over beschadiging, vernieling of vermissing van een of meerdere onderdelen aan het gehuurde dient bij terugbezorgen mededeling te worden gedaan aan diegene die de apparatuur of materia­len in ontvangst neemt. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde zijn alle hieruit voortvloeiende kosten alsnog voor rekening van de huurder.
 • 10. De apparatuur of materialen worden bij terugbrengen gecontroleerd.
 • 11. Bij diefstal van apparatuur of materialen dient ten alle tijde (binnen 24 uur) aangifte te worden gedaan bij de politie en een afschrift van een procesverbaal dient aan Marco Moens te worden overlegd. De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk van het gehuurde, derhalve ook voor het eventuele schadebedrag, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen. 12. Incassokosten, te maken voor het innen van enige kosten voortvloeiend uit dit contract, zijn voor rekening van de huurder.
 • 13. De huurder van de apparatuur of "drive in show" is verantwoordelijk voor de eventuele opgave van leges aan BUMA STEMRA.
 • 14. Bij het afzeggen van het gehuurde of de "drive in show" binnen 7 dagen van de boekingsdatum is de huurder een bedrag verschuldigd van 50 % van het gehuurde bedrag.