Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Forward Events

Algemeen

1.1 Met deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Forward Events vervallen.

1.2 Afspraken met personeel binden Forward Events niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.3 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. Ook zijn deze van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Forward Events en de opdrachtgever.

1.4 Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Forward Events, van welke aard ook.

1.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Forward Events met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, aanbiedingen en prijsopgaven van Forward Events, handelend onder de naam Forward Events en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Zulks met uitsluiting van andere voorwaarden, welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan Forward Events een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te huren, kopen of diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

Overeenkomst

2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen van Forward Events zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld en zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Alle door Forward Events opgegeven prijzen zijn exclusief btw, vervoerskosten en andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle kosten voor energie en water voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten voor transport op het werk (heftrucks en/of hoogwerkers).

2.4 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Forward Events het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij aanvaarding moet blijken dat de opdrachtgever zich verenigt met deze Algemene Voorwaarden.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, dient de opdrachtgever de aangevraagde offerte binnen 8 werkdagen retour te zenden en behoudt Forward Events zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander alleen dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met de opdrachtgever naar gebruik en redelijkheid berekend.

2.6 Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van opdrachtbevestiging worden uitdrukkelijk voorbehouden: Zo zal Forward Events gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomsten en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede wijzigingen in wisselkoersen, welke voor Forward Events kosten verhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.7 De opdrachtgever zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst ontvangen van Forward Events. De opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Forward Events te retourneren.

Levering / opdrachten

3.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk (per email) aan Forward Events ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per telefoon opgegeven of per WhatsApp, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Forward Events zijn bevestigd.

3.2 De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3 Forward Events is steeds gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te vorderen.

3.4 Indien opdrachtgever aan Forward Events nog enige betalingsverplichtingen heeft, in het bijzonder indien facturen van Forward Events door de opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is Forward Events gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Forward Events alle met het oog op de uitvoering van deze redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van het ontwerp- tekening- calculatie- voorbereiding- opslagprovisie e.d.) te vergoeden. Indien Forward Events zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

3.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.7 Wijzigingen of annulering van de gedane bestelling of gegeven opdrachten binden Forward Events na schriftelijke acceptatie.

3.8 Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in art. 6:265 B.W. alsmede in alle artikelen daaromtrent.

3.9 Forward Events behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden, dan vermeld in de opdracht of opdrachtbevestiging, uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, vallende onder de noemer meerwerk.

Locatie/uitvoer van de opdracht

4.1 De opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat Forward Events de locatie en de eventueel door hem ingeschakelde derden gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Forward Events, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 9.

4.3 Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient de opdrachtgever op eerste verzoek van Forward Events zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor opslag van materialen en gereedschappen van Forward Events en/of de door hem ingeschakelde derde benodigd in verband met de prestatie.

4.4 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Forward Events bij het leveren van de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals het publiek. Opdrachtgever zal voor zijn rekening en risico in verband daarmee tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en security personeel.

4.5 Uitvoer van een opdracht geschied binnen de normale, daarvoor geldende tijd indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Forward Events enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Forward Events bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Forward Events schriftelijk is bevestigd.

4.6 De inrichting van de locatie in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt en de elektriciteitsvoorziening dienen zodanig te zijn dat Forward Events de prestatie kan leveren zonder dat Forward Events voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren of schade kan worden veroorzaakt aan zaken van Forward Events of door Forward Events ingeschakelde derden.

4.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde beschikkingen, vergunningen en ontheffingen die op het werk aanwezig zijn.

4.8 Alle leveringstijden worden door Forward Events steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Forward Events eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontstaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.9 Ten onrechte door opdrachtgever geweigerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever, eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 Forward Events is gerechtigd zonder bericht aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derde, indien zulks naar de mening van Forward Events een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevorderd.

4.11 Indien Forward Events goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Forward Events gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Forward Events ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 Indien tijdens de uitvoering van een door Forward Events aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van aan Forward Events onbekende omstandigheden of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft Forward Events het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van het werk mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Forward Events reeds verrichte, maar van onnuttige gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.

4.13 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Forward Events direct na de overeengekomen show tijd kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

4.14 Alle door de opdrachtgever dan wel op verzoek van de opdrachtgever door derde in de locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Forward Events gebruikt voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.15 Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de locatie voor degene die van de zijde van Forward Events betrokken zijn bij het leveren van de prestatie.

Reclame & Garanties

5.1 De door Forward Events aan opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde zaken verkeren in goede staat van onderhoud.

5.2 Indien de opdrachtgever na ontvangst meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken niet aan de overeenkomst voldoen, zal Forward Events op zo kort mogelijke termijn de nodige repartities uitvoeren.

5.3 Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Forward Events worden gemeld.

5.4 Indien de zaken/materialen niet aan de overeenkomst voldoen ten gevolge van enig handelen door de opdrachtgever in strijd met de overeenkomst worden de kosten welke verband houden met de reparatie separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.5 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct na constatering, dan wel nadat opdrachtgever deze had kunnen constateren aan Forward Events te worden gemeld, zodat Forward Events in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken.

5.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5.7 Zonder voornoemde meldingen worden de betreffende goederen geacht te zijn verhuurd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken. En dus wordt de prestatie geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.

5.8 Forward Events aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan de geleverde door schuld of te doen van opdrachtgever of derde, ofwel door van buiten komende oorzaken.

5.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiend uit dit hoofdstuk heeft Forward Events niet; met name zal Forward Events in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juist of niet-tijdelijke uitvoering van de opdracht.

5.10 Garantie wordt slechts verleend indien volledig aan Forward Events is betaald.

5.11 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van Forward Events.

5.12 Forward Events is nimmer gehouden aan een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Forward Events verstrekte garantie.

5.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Forward Events zijn bevestigd.

5.14 Alle schades, hoe ook genoemd, veroorzaakt door toedoen van de door de opdrachtgever geleverde goederen komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.15 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Forward Events is niet aansprakelijk voor druk en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen. De uitleg van Forward Events geldt als bindend.

5.16 Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

Gebruik van gehuurde/ter beschikking gestelde zaken.

6.1 De huurtijd vangt aan op de datum van aanvang van het opbouwen van het gehuurde door Forward Events of, indien zulks met de opdrachtgever is overeengekomen, op het moment waarop het gehuurde aan het adres van de opdrachtgever is afgeleverd. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Forward Events is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt terug geleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

6.2 Opdrachtgever zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Forward Events verschafte bedieningsvoorschriften en door Forward Events gegeven aanwijzingen.

6.3 Het is de opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Forward Events verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.

6.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gehuurd of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forward Events.

6.5 Forward Events heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe opdrachtgever Forward Events of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

6.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stikkers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Forward Events.

6.7 Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Forward Events. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Forward Events het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weder in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

6.8 Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Forward Events daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

6.9 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Forward Events niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derde over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.10 Forward Events heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe de opdrachtgever Forward Events of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijk toestand.

7.1 De opdrachtgever zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan Forward Events.

7.2 Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Forward Events op een locatie zullen worden verwijderd, zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de locatie en de toegang ter beschikking zullen worden gesteld.

7.3 Het moment van teruggave is het moment waarop Forward Events al de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

7.4 Indien Forward Events de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van de opdrachtgever.

7.5 De opdrachtgever verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze en volgens de technische voorschriften van Forward Events te onderhouden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan het gehuurde en nog onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Forward Events voorgeschreven materialen te gebruiken.

7.6 in geval van verlies, vermissing schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze van Forward Events inlichten.

7.7 Opdrachtgever zal Forward Events ten alle tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Forward Events zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technische onderhoud en inspectie.

7.8 Indien opdrachtgever na afloop van de overeengekomen op verlengde huurtijd in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren heeft Forward Events het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van de opdrachtgever weg te (doen) halen, waarbij opdrachtgever zich verplicht Forward Events toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

Eigendomsrecht en Copyright

8.1 Forward Events behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

8.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Forward Events gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

9.2 Als overmacht aan de zijde van Forward Events wordt mede aangemerkt: stakingen door, dan wel ziekte van werknemers van Forward Events en door hem voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met een door Forward Events of door hem ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Forward Events diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de prestatie en alle omstandigheden waardoor Forward Events niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan ons enig verwijt kan worden gemaakt.

9.3 Een beroep op overmacht kan door Forward Events ook nog worden gedaan nadat Forward Events in verzuim is met één of meer verplichtingen uit de overeenkomst.

9.4 In geval van overmacht heeft Forward Events het recht alle door Forward Events aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

Betaling

10.1 Indien niet anders overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs ten tijde van de aflevering/levering van de prestatie zonder korting of compensatie op rekening te betalen.

10.2 Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden gezonden, dan dient de opdrachtgever deze te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, eventuele kortingen komen te vervallen na het gestelde termijn van 14 dagen.

10.3 Bij nieuwe klanten en bij eventuele bureau- of collega korting, dient vooraf het factuurbedrag voldaan te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt bij de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een herinnering verstuurd. Bij een tweede aanmaning wordt er € 15,00 extra administratiekosten berekend.

10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke inningskosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder de door de opdrachtgever te betalen gerechtelijke kosten wordt tevens verstaan al de redelijke niet door Forward Events te liquideren proceskosten.

10.6 indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Forward Events daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Forward Events is gerechtigd ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlengen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlengen.

Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

11.1 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

11.2 Forward Events verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

11.3 In geval van verhuur van goederen door Forward Events aan de opdrachtgever is de opdrachtgever, tot het moment van teruggave, als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

11.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke Forward Events lijdt indien de opdrachtgever niet onmiddellijk de goederen naar behoren aflevert na beëindiging van de verhuurperiode. Deze schade bedraagt tenminste 10% van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

11.5 De opdrachtgever verplicht zich, ten behoeve van Forward Events, de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede alle aan de prestatie van Forward Events verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade. Op verzoek dient de opdrachtgever Forward Events een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

11.6 Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet overeenstemming zijn met het aantal dat door Forward Events aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is de opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. De opdrachtgever zal als dan de schade en of waarde van het ontbrekende deel zoals alsdan door Forward Events in rekening gebracht – aan Forward Events betalen.

11.7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zake dan wel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de prestatie van Forward Events op de locatie.

11.8 Indien de opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden dan wel enige overeenkomst met Forward Events aansprakelijk is en Forward Events wordt door een derde aangesproken, zal de opdrachtgever Forward Events volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

11.9 Indien Forward Events ondanks het bepaalde in de overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Forward Events beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Forward Events wordt uitbetaald.

Verzuim en ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Forward Events gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Forward Events gerechtig uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Forward Events tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Forward Events verder toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

12.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, schuldsanering natuurlijke personen, dan wel – indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring ontbonden zijn, tenzij Forward Events de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten., totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Forward Events verder toekomende rechten.

12.3 Forward Events heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er zijdens de opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de Forward Events geleden of te lijden schade.

12.4 In elk van de leden 1, 2 en 3 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Forward Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, is de opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken en heeft Forward Events het recht om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

Geschillen

13.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2 Op de overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechters te Rotterdam, met dien verstande dat Forward Events het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Slotbepaling

14.1 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Forward Events.